การนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายธนากร อาทะเดช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ณ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ณ โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอป่าซางที่ 1 และ 2 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง โรงเรียนบ้านน้ำย้อย โรงเรียนบ้านโป่งรู โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด โรงเรียนวัดนครเจดีย์ โรงเรียนวัดหนองสมณะ และโรงเรียนวัดช้าค้ำ ในวันที่ 9, 16 และ 17 กรกฎาคม 2563 ตามประเด็นเครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 สภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ณ วันเปิดภาคเรียน
เรื่องที่ 2 สภาพการดำเนินการของสถานศึกษา ตามกรอบแนวทาง 6 เรื่องที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของสถานศึกษา

จากการนิเทศ ติดตาม โดยการพบผู้บริหารและคณะครู การเยี่ยมชั้นเรียน พบว่า ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน ได้ตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการที่ส่วนราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ในสถานศึกษา ดังนี้
1.ให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การทำความสะอาด และการลดแออัด
2.ให้สถานศึกษารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันที ที่พบนักเรียน หรือ บุคลากร ที่ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID- 19) และขออนุมัติปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อย 3 วัน
3.ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงควรให้นักเรียนทำการหยุดเรียนเพื่อกักตัวอยู่ดูอาการเป็นเวลา 14 วันโดยระหว่างทำการกักตัว ให้ครูนำใบงานและแบบฝึกหัดฯ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
4.การรับ-ส่งนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุย เล่นหยอกล้อกัน รวมถึงกำหนดจุด รับ-ส่งนักเรียน สำหรับผู้ปกครอง
5.กรณีเด็กเล็กที่ต้องนอนกลางวัน ให้จัดที่นอนเว้นระยะห่าง 1.50 เมตร โดยจัดที่นอนไม่ให้หัวชนกันและในขณะนอนให้ถอดหน้ากากอนามัยได้
6.ให้สถานศึกษาลงทะเบียนติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ผ่านทาง www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ครูบุคลากร ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน สามารถ R-Code เข้า-ออกสถานศึกษา ทั้งนี้ หากนักเรียน ผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจทำสมุดลงทะเบียนรายชื่อเพื่อความสะดวกเหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย