การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายในการพัฒนาจำนวน 9 โรงเรียน จาก 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน โรงเรียนวัดสันป่าสัก โรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนบ้านป่าซาง โรงเรียนบ้านหนองเกิด โรงเรียนบ้านดอยแก้ว โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนบ้านห้วยไซ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนา ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดขั้นตอน เครื่องมือ ปฏิทินที่จะดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป