การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของผู้เรียน (PRE RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของผู้เรียน (PRE RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เพื่อนำผลไปวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ตัวแทนครูธุรกรการจาก 9 เครือข่ายฯ ในการนี้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน