การอบรม Online Video Conference ผ่านระบบ Google Meet การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)