การจัดอบรมออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)