รายงานนวัตกรรมโมเดลการบริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)