การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google meet เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google meet เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑