การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๕ โดยมีนายประสิทธิ์  กะตะศิลา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว