ทิศทางการนิเทศ

กรอบแนวคิดและทิศทางการดำเนินการนิเทศ

                      การกำหนดทิศทางการดำเนินการนิเทศ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดังนี้

 1. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2553) เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้

 1. นิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 4. ส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

             โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง   การศึกษา
 7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ตาราง 1  บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

บทบาทหน้าที่

แนวทางการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของ     หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 

1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

1.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

 2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัย  การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 2.1 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

2.3 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.4 รับทราบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  3.1 ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศและผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยมาใช้ในการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

3.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

3.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 4.1  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

4.2  เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

4.3  ร่วมกับคณะอนุกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามแผนที่กำหนด

 5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  5.1 ส่งเสริมให้มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ นิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน

5.2  สนับสนุนให้มีการจัดทำสรุปรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

5.3  ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศจากการรายงานไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6.   ส่งเสริมให้มีการประสานคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประสานกับคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

ตามบทบาท หน้าที่และแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ดังนี้

 1. ใช้และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา
 2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3. เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 4. เสนอรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. จัดทำและเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 7. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 8. เสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 9. เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปี
 10. ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 11. ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินการนิเทศ ดังนี้

                      วิสัยทัศน์ 

                           เป็นองค์กรชั้นนำในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                      พันธกิจ

 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                      เป้าประสงค์

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 3.    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพการแข่งขัน     ในระดับสากล
 4. ศึกษานิเทศก์มี­ศักยภาพในการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร และเป็นผู้นำทางวิชาการ
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถบริหารจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                      กลยุทธ์

                      กลยุทธ์ที่  1  นิเทศโดยทางสายกลางที่คำนึงถึงผลกระทบแบบองค์รวม (เป้าประสงค์ข้อที่ 1, 2, 4 )

                      กลยุทธ์ที่  2  มุ่งสัมฤทธิผลและความเป็นเลิศของสถานศึกษา (เป้าประสงค์ข้อที่ 1, 2, 3)

                      กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (เป้าประสงค์ข้อที่ 1, 2 )

                      กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 1. แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในการดำเนินการนิเทศดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งระบบครบวงจร หรือที่เรียกว่าเป็น การนิเทศเชิงระบบ อันหมายถึง การทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ที่ครอบคลุมถึงภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป

เมื่อมองถึงวิถีและมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน การนิเทศเชิงระบบเป็นการนิเทศที่อาศัยความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) กับหน่วยงาน องค์การ บุคลากร ตลอดจนปัจจัยอื่นที่มากกว่าหนึ่งมิติ มีการปฏิบัติงานทั้งโดยทีมสัมพันธ์ และรายบุคคล ประการสำคัญต้องมีความรับผิดชอบในภารกิจ การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นสำคัญ ซึ่งแสดงมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ดังภาพ 1 และ 2

ภาพ 1  รูปแบบการนิเทศเชิงระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

ภาพ 2 กระบวนการนิเทศเชิงระบบ

 

               3.1 แนวทางการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. ทบทวน ทำความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ จากการประเมินสถานศึกษาในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายสถานศึกษา เป็นพื้นฐานในการนิเทศเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
 3. ใช้ยุทธศาสตร์การนิเทศแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง หรือยุทธศาสตร์การนิเทศที่กำหนดขึ้น ในการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
 4. ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของศึกษานิเทศก์
 5. ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา จัดลำดับคุณภาพของการพัฒนาเพื่อประกอบการยกย่องเชิดชูเกียรติและการดำเนินการนิเทศในปีการศึกษาต่อๆ ไป
 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

              3.2 แนวทางการนิเทศระดับสถานศึกษา

 1. ส่งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีการนำผลการประเมินแจ้งให้คณะครู นักเรียนและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 2. ส่งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผล การประเมินโดยดำเนินการ ดังนี้

(1) วิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

(2)  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน

 1. ส่งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาระดับสถานศึกษาโดยดำเนินการ ดังนี้
 • กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
 • นำเสนอรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประสบผลสำเร็จ
 • โรงเรียนจัดทำแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

              3.3 แนวทางการนิเทศระดับห้องเรียน

 1. ส่งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ดังนี้

1.1 จัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับสาระการเรียนรู้หลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ดังนี้

1.1.1  จัดทำหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.1.2 การประเมินผู้เรียนก่อนสอน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน

1.1.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

1.1.4  มีการวัดประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน

1.1.5  มีการวัดประเมินผลหลังสอนเพื่อซ่อมเสริมและแก้ปัญหา นำข้อค้นพบมาปรับปรุงวิธีการสอน

1.2 ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในและนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.2.1  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอนเพื่อให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระหลัก

1.2.2  นิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (ใช้หลักกัลยาณมิตร)

1.2.3  คัดเลือกสื่อการเรียนการสอน หนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดที่นำมาใช้ในโรงเรียนโดยเน้นยึดหลักสูตรสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของครู

1.2.4  รับฟังแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

1.2.5  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำแบบฝึก แบบทดสอบเสริม

1.2.6  สร้างขวัญกำลังใจให้ครูที่ปฏิบัติงานหน้าที่สอน  เสียสละ  ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและอยู่กับนักเรียน

1.3   ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ เช่น

1.3.1 จัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์

1.3.2  จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์ลูก

 1. ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม การซ่อมเสริมนักเรียนตามความต้องการ ดังนี้

2.1   พัฒนาระบบสารสนเทศการคัดกรองและการสอนซ่อมเสริมนักเรียน

2.1.1 จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

2.1.2 ดำเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางมาตรการในโครงการอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์และการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

2.1.3 ประเมินยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1.4  สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อการซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

2.1.5  จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ สมุดบันทึกการสอนซ่อมเสริม

2.2 ซ่อมเสริมนักเรียนตามกลุ่มความต้องการ

2.2.1 จัดให้มีโครงการการซ่อมเสริมนักเรียน โดยอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม ( สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง)

2.2.2  จัดชั่วโมงซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนบกพร่องทางด้านการเรียน

2.2.3 จัดให้ครูดำเนินการสอนพิเศษนักเรียนนอกเวลาเรียนทุกคน/ทุกสัปดาห์

2.2.4 จัดให้มีผู้รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการและให้ขวัญกำลังใจ

 1. ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.1   พัฒนาทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มสาระหลัก

3.1.1 จัดตั้งชุมนุมและกำหนดให้ครูทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนสมาชิก รายชื่อสมาชิก  แผนการดำเนินการชุมนุมในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

3.1.2 จัดให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบติดตาม นิเทศและให้การสนับสนุนการดำเนินการ

3.1.3 จัดทำระบบสารสนเทศการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยฝ่ายวิชาการ

3.1.4 จัดทำ/จัดหาแบบฝึกหัด/สื่อนวัตกรรม ICT มาใช้ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาคำตอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

3.1.5 จัดทำ/จัดหาแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบของสำนักทดสอบและจัดสอบให้แก่นักเรียนในชั้นปีที่ 3 ของทุกช่วงชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

3.2   ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศตาม       ความถนัดและกลุ่มสนใจ

3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ

3.2.2 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียน

 1. ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลทางการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

4.1   ส่งเสริมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

4.1.1 จัดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียน ก่อน ระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ข้อสอบ แบบสังเกต การสัมภาษณ์   ผลงานเชิงประจักษ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

4.1.2 จัดให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม นิเทศ ให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4.1.3  จัดทำระบบสารสนเทศการวัดประเมินผลการเรียนการสอนและนำมาใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

 1. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียนและรักการค้นคว้า  เท่าทันเทคโนโลยี  นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

5.1.1 จัดให้นักเรียนใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างถูกวิธี

5.1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดหาหนังสือ/สื่อ ICT/แหล่ง    การเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างต่อเนื่อง

5.1.3 จัดให้ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและมีการรายงานผลทุกสัปดาห์/เดือน

5.2   ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีการศึกษาค้นคว้าและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

5.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินนักเรียนมาพัฒนางาน

5.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

5.2.3 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้น เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการสอน  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าแสวงหาและการพัฒนาตนเอง

 1. ยุทธศาสตร์การนิเทศ
 1. ใช้การปฏิบัติการนิเทศ 3 รูปแบบเพื่อการพัฒนาครูและสถานศึกษา ได้แก่ การนิเทศหลัก การนิเทศร่วมพัฒนาและการนิเทศเสริม
 2. ส่งเสริมให้เกิดการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อการติดตามประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 3. ใช้เครือข่ายครูต้นแบบ สถานศึกษาต้นแบบและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและสถานศึกษา
 4. ใช้เครือข่าย ICT เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
 5. ใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนและการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 6. ใช้การประเมินคุณภาพครู ตามภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการดำเนินการนิเทศ ในปีการศึกษาต่อๆ ไป
 1. จุดเน้นการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563

                      จุดเน้นด้านผู้เรียน

 1.  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม

– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบสัมมาชีพในอนาคต

– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

– นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี

– นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใฝ่เรียนรู้

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

 1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ

– เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

– เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน

– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ

– นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

– เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

             จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

– ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครูให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล

– ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี

– ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู    ทั้งในโรงเรียนเดียวกันหรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน

– ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออื่นๆ

– ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ในระดับดี

 1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
 2. ครูที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างเหมาะสม 

             จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

 1. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  มีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/ มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

– องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เร่งรัดและติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เป็นกัลยาณมิตร

 1. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในได้ระดับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ทิศทางและจุดเน้นการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                        กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้ขออนุมัติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษากำหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไว้ 9 เรื่อง ดังนี้

 1. ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา
 2. การยกระดับภาษาอังกฤษ
 3. โรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา
 4. STEM Education
 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน
 6. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 7. การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
 8. การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ภาพ 3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ สพป.ลำพูน เขต 1