หลักสูตรอบรมออนไลน์ โดย ศน.นงคราญ ปัญญาสีห์

ผู้เข้าอบรมโปรดทราบ :

  • ระบบการอบรมนี้สร้างขึ้นโดยอาศัยผลิตภัณฑ์ของ Google
  • การตอบกลับ E-mail เพื่อรับใบเกียรติบัตรของผู้ผ่านการอบรม จำกัดเพียงวันละ 1,500 E-mail เท่านั้น ดังนั้น จึงขอจำกัดการส่งแบบฟอร์มคำตอบหลังอบรมเพียงวันละ 1,500 User เท่านั้น หากเต็มโควต้าแล้ว ท่านสามารถเข้ามาใหม่ในวันถัดไป
  • ขอให้ท่านเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ ได้ทำแบบทดสอบด้วย ไม่ควรส่งแบบทดสอบซ้ำๆ กันหลายรอบมากเกินไป

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สู่คุณภาพการศึกษา (Classroom’s Quality)