บุคลากรกลุ่มนิเทศ

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

1. บุคลากรฝ่ายบริหาร (Administrator)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นายสมภพ    ทิพย์เวียง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Sompob   Tipviang

ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอเมืองที่ 1,2,3,4 และ บ้านธิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย :

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1980-4788

E-mail :

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นายประสิทธิ์  กะตะศิลา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Prasit  Katasila

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

                                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอแม่ทาที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศูนย์วิจัยการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-6197-0489

E-mail : prasit672@gmail.com

2. บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

(Section of Basic Education Curriculum Development and Learning Process)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางนงคราญ  ปัญญาสีห์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Nongkran  Panyasri

ตำแหน่ง :  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอเมืองที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9852-6586

E-mail : j_jampatong@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวดวงเดือน  มูลกลาง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Ms.Duangduen  Moolklang

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอป่าซางที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1706-8183, 09-0318-9262

E-mail : dong_432@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Sukanya  Chaiboonruang

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอเมืองที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การศึกษาพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9555-0655

E-mail : peetoyka@gmail.com

3. บุคลากรกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

(Section of Educational Measurement and Evaluation)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Walailuk  kaewmanee

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอบ้านธิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : สุขศึกษาและพละศึกษา , ภาษาไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 09-0321-7987

E-mail : khuan.walailuk@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล (ภาษไทย) :  นางจุลี บุมาลี

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Julee Bumalee

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: อำเภอแม่ทาที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้:  วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์: 0991979149

E-mail: bumalee1@gmail.com

ชื่อ – นามสกุล (ภาษไทย) : นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Chantana Muninta

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา: อำเภอแม่ทาที่ 1,2

กลุ่มสาระการเรียนรู้:  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์: 0903196096

E-mail: chantana.mun@gmail.com

4. บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(Section of Educational Quality Assurance Development)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางจุฬารัตน์   ป้อมเสมา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Jurarat  Pomsema

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอป่าซางที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1681-1761

E-mail : juraratpomsema@gmail.com

5. บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

(Section of Educational Innovation and Technology Media Development)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไmย) : นางสกาวเดือน  ขัดเรือน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Sakawduan  Khatruan

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการ

                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอป่าซางที่ 1 และ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

เบอร์โทรศัพท์ : 08-8406-9984

E-mail : sakawduan9984@gmail.com

6. บุคลากรกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

(Section of Supervision and Evaluation of Educational Administration System)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :นางณฐมน  คุนิรัตน์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Nathamon  Kunirath

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอแม่ทาที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

เบอร์โทรศัพท์ : 06-1948-1313

E-mail : namonrath@yahoo.com

7.บุคลากรกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

(Section of Secretarial Committee on Monitoring Evaluation and Educational Service)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางรพีพร  เลาหกุล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Rapeporn  Louhakul

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อำเภอเมืองที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9850-4553

E-mail : rape_p@hotmail.com

8. บุคลากรงานธุรการ  (Section of Academic)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสีดาวรรณ  อยู่สุข

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Sridawan  Yoosook

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย :

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9850-2541

E-mail : sridawany2510@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวปุณณดา  อินทรจักร์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Punnada  Intornchak

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย :

เบอร์โทรศัพท์ : 08-3626-5536

E-mail :