มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ รายบุคคล

1. นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

    

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนายประสิทธิ์  กะตะศิลา

2. นางนงคราญ  ปัญญาสีห์  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางนงคราญ  ปัญญาสีห์

3. นางสาวดวงเดือน  มูลกลาง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางสาวดวงเดือน  มูลกลาง

4. นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

    กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง

        5. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

             หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการการศึกษา

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางวลัยลักษณ์  แก้วมณี

6. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา

7. นางสกาวเดือน  ขัดเรือน  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการ

    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางสกาวเดือน  ขัดเรือน

8. นางณฐมน  คุนิรัตน์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

       หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางอโนทัย  กัญญสาย

9. นางรพีพร  เลาหกุล  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

       หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางรพีพร  เลาหกุล

มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รายบุคคล

1. นางสีดาวรรณ  อยู่สุข  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางสีดาวรรณ  อยู่สุข

2. นางสาวปุณณดา  อินทรจักร์   พนักงานพิมพ์ดีด

Download เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของนางสาวปุณณดา  อินทรจักร์